นโยบายความเป็นส่วนตัว

ระเบียบปฏิบัติในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียด และแนวทางในการรวบรวม เก็บรักษา และการนำไปใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิต่าง ๆ ของท่านเจ้าของข้อมูล อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในที่นี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูล” ซึ่งได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัท สยาม เฮลตี้เวิลด์ จำกัด ในที่นี้เรียกว่า “บริษัทฯ” โดยทางตรง และทางอ้อม หรือผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของทางบริษัทฯ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

โปรดอ่าน และทำความเข้าใจ ก่อนการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสำหรับเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเจ้าของข้อมูล ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างดี และทางบริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นความลับที่สุด

 

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านเจ้าของข้อมูลได้เปิดเผยให้กับเว็บไซต์ shw.co.th ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน และรวมถึงข้อมูลที่บ่งบอกถึงตัวตนของท่านเจ้าของข้อมูล อาจถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการทางด้านการตลาด รวมถึงการพัฒนาบริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดของท่านเจ้าของข้อมูล 

บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเจ้าของข้อมูล ต่อผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ภายใน หรือภายนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ในด้านการให้บริการแก่ท่านเจ้าของข้อมูล และอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเจ้าของข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ และหรือหน่วยงานทางภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวทาง ระเบียบ ระบบการจัดการที่บังคับใช้กับบริษัท หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งขอหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และหรือการพิจารณาคดีของศาล โดยบริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่สามผู้ใช้ข้อมูลได้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลของท่านเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเจ้าของข้อมูล หรือผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วนั้น ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น 

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเจ้าของข้อมูลได้ให้ หรือใช้ในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ shw.co.th นั้น ท่านเจ้าของข้อมูลได้ยอมรับ และตกลงว่าข้อมูลดังกล่าว ยินยอมให้ทางเว็บไซต์ shw.co.th ดูแล และประมวลผล โดยทางบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านเจ้าของข้อมูลจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับ โดยทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดมาใช้ในการรักษาข้อมูลของท่านเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน และรักษาข้อมูลของท่านเจ้าของข้อมูลอย่างดีที่สุด

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อสมาชิก และรหัสสมาชิกที่ทางเว็บไซต์ shw.co.th เป็นผู้ออกให้เท่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรม โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงจากผู้ไม่ประสงค์ดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hacker) ข้อมูลสูญหาย หรือเสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ โดยเว็บไซต์ shw.co.th ในนามบริษัท สยาม เฮลตี้เวิลด์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

 

การเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล

ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของท่านเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ shw.co.th ได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่ทางเว็บไซต์ shw.co.th ได้เปิดสิทธิ์ไว้ให้ และท่านเจ้าของข้อมูลยังสามารถสมัคร หรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่งเสริมทางการตลาด และข้อมูลอื่น ๆ จากทางเว็บไซต์ได้ด้วยตัวของท่านเจ้าของข้อมูลเอง โดยที่ท่านเจ้าของข้อมูลจะต้องเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบในส่วนของข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ shw.co.th เอง และหากเกิดกรณีข้อมูลของทางผู้ใช้หลุดรั่ว โดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ดี นำพาให้มีบุคคลอื่น ๆ นำข้อมูลของท่านเจ้าของข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ shw.co.th ทางเว็บไซต์ shw.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลที่ท่านเจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ shw.co.th นั้น ทางบริษัท เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านเจ้าของข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลของท่านเจ้าของข้อมูลที่ shw.co.th ได้รับนั้น โดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซด์นี้เท่านั้น จะไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านเจ้าของข้อมูล นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเว้นแต่

  • ได้รับความยินยอมจากท่านเจ้าของข้อมูล
  • เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
  • การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ต่างๆ ดังนี้

  • ขอทราบข้อมูล แก้ไข ลบ หรือขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเจ้าของข้อมูลได้
  • ขอไม่รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทฯ
  • ขอให้บริษัทฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านเจ้าของข้อมูลจะต้องจัดส่งเอกสารคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลให้ทราบภายในระยะเวลาที่อันสมควร

ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อ ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ ของกฎหมายซึ่งบริษัทฯ พึงต้องปฏิบัติตาม

 

การทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทฯ และหรือเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้กับท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยตรง

 

การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลง และรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวม และตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รวบรวมไว้แล้วไปใช้ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้